Wyspy zawodów - tego cię nauczą!

Czytaj dalej
Redakcja

Wyspy zawodów - tego cię nauczą!

Redakcja

Podczas Areny Zawodów na specjalnych wyspach będzie można zapoznać się z profesjami, których można się nauczyć w poznańskich szkołach. Prezentujemy zawody i umiejętności, które posiądą poszczególni fachowcy w trakcie kształcenia zawodowego w technikach i szkołach branżowych.

Wyspy zawodów - tego cię nauczą!

Technik informatyk
Będzie umiał między innymi:
- przygotować stanowiska komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi (np. drukarka, skaner) do pracy, diagnozować je i naprawiać
- projektować i administrować lokalnymi sieciami komputerowymi konfigurować urządzenia sieciowe
- tworzyć i administrować stronami i aplikacjami internetowymi i bazami danych
- instalować systemy operacyjne i własne programy aplikacyjne
- programować w wybranych językach programowania (na przykład takich jak Java, CC+ czy Phyton)
- prowadzić prace serwisowe

Technik teleinformatyk
Technik teleinformatyk powinien być przygotowany między innymi do:
- instalowania, uruchamiania i utrzymania terminali i sieci dostępowych
- wykonywania i utrzymania sieci komputerowych
- montowania i eksploatacji cyfrowych systemów transmisji danych
- instalowania i eksploatacji systemów służących do głosowej transmisji danych
- administrowania sieciami i systemami teleinformatycznymi
- prowadzenia prac serwisowych

Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych będzie przygotowany do:
- montażu i utrzymania: linii telekomunikacyjnych, telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej, torów miedzianych, torów światłowodowych, linii radiowych
- montażu i konfiguracji sieci

Wyspy zawodów - tego cię nauczą!

Technik obsługi turystycznej
Absolwent będzie przygotowany do:
- prowadzenia informacji turystycznej, sprzedaży usług i imprez turystycznych
- planowania i kalkulowania kosztów i rozliczania imprez
- realizowania i koordynowania imprez i usług turystycznych
- musi także znać języki obce i wszelkie atrakcje turystyczne Polski i świata

Technik hotelarstwa
Specjalista w tym zawodzie będzie przygotowany do:
- obsługi gości hotelowych, organizacji usług turystycznych, rekreacyjno-sportowych i gastronomicznych
- organizowania bazy noclegowej, rezerwacji, ewidencji i korespondencji
- obsługi i organizacji przyjęć, konfere-ncji, kongresów, bankietów
- nadzorowania i utrzymywania porządku i czystości w hotelu

Technik organizacji reklamy
Będzie umiał:
- organizować, prowadzić kampanie i tworzyć przekazy reklamowe
- prowadzić sprzedaż produktów i usług reklamowych, promować usługi
- stosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań
- badać skuteczności reklamy

Technik handlowiec
Będzie przygotowany do:
- planowania, organizowania i realizowania transakcji zakupu-sprzedaży
- prowadzenia działań marketingowych związanych ze sprzedażą
- analizowania rynku pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz skuteczności i efektywności różnych form sprzedaży i kanałów

Sprzedawca
To osoba, która:
- organizuje zaopatrzenie, przyjmuje towar, sprawdza zgodność z zamówieniem przygotowuje towary do sprzedaży, rozpakowuje, segreguje, oczyszcza oraz układa towary na półkach i wystawach
- udziela wyczerpujących informacji dotyczących cech artykułów, ich zastosowania, cen oraz warunków użytkowania
- sprzedaje towary
- prowadzi ewidencję utargów oraz odprowadza utargi do banku.
- przyjmuje i załatwia reklamacje zgłaszane przez kupujących
- sprawnie obsługuje komputer oraz sprzęt biurowy

Wyspy zawodów - tego cię nauczą!

Technik bhp
Potrafi:
- monitorować przestrzeganie przepisów określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy
- doskonalić ergonomiczne warunki pracy, prowadzić szkolenia
- oceniać ryzyko zawodowe
- ustalać okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

Technik obsługi turystycznej
Absolwent będzie przygotowany do:
- prowadzenia informacji turystycznej, sprzedaży usług i imprez turystycznych
- planowania i kalkulowania kosztów i rozliczania imprez
- realizowania i koordynowania imprez i usług turystycznych
- musi także znać języki obce i wszelkie atrakcje turystyczne Polski i świata

Technik hotelarstwa
Będzie przygotowany do:
- obsługi gości hotelowych, organizacji usług turystycznych, rekreacyjno-sportowych i gastronomicznych
- organizowania bazy noclegowej, rezerwacji, ewidencji i korespondencji
- obsługi i organizacji przyjęć, konferencji, kongresów, bankietów
- nadzorowania i utrzymywania porządku i czystości w hotelu

Technik organizacji reklamy
Będzie umiał:
- organizować, prowadzić kampanie i tworzyć przekazy reklamowe
- prowadzić sprzedaż produktów i usług reklamowych, promować usługi
- stosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań
- badać skuteczności reklamy

Technik handlowiec
Specjalista w tym zawodzie będzie przygotowany do:
- planowania, organizowania i realizowania transakcji zakupu-sprzedaży prowadzenia działań marketingowych związanych ze sprzedażą
- analizowania rynku pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz skuteczności i efektywności różnych form sprzedaży i kanałów

Sprzedawca
To osoba, która:
- udziela wyczerpujących informacji dotyczących cech artykułów, ich zastosowania, cen oraz warunków użytkowania
- organizuje zaopatrzenie, przyjmuje towar, sprawdza jego zgodność z zamówieniem -
- przygotowuje towary do sprzedaży, rozpakowuje, segreguje, oczyszcza oraz układa towary na półkach i wystawach sklepowych
sprzedaje towary
- prowadzi ewidencję utargów oraz odprowadza utargi do banku
- przyjmuje i załatwia reklamacje zgłaszane przez kupujących
- sprawnie obsługuje komputer oraz sprzęt biurowy

Technik ekonomista
Posiada między innymi umiejętność:
- organizowania działalności gospodarczej i obliczania podatków, dokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych
- prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, sporządzania sprawozdań finansowych i inwentaryzacji
- analizy systemów ekonomicznych i ich wpływu na politykę gospodarczą
- opracowywania strategii firm i instytucji oraz budżetu podmiotu

Technik administracji
Jest przygotowany do:
- przygotowywania dokumentów na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego
- prowadzenia postępowania administracyjnego
- sporządzania analiz i sprawozdań dotyczących finansów publicznych

Technik rachunkowości
Specjalista w tym zawodzie będzie potrafił:
- prowadzić rachunkowość
- dokumentować i ewidencjonować operacje gospodarcze
- prowadzić i rozliczać inwentaryzacje
- sporządzać sprawozdania finansowe i przeprowadzać analizę finansową
- rozliczać wynagrodzenia i daniny publiczne
- sporządzać dokumenty dotyczące między innymi rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi podmiotami

Wyspy zawodów - tego cię nauczą!

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki
Jest przygotowany do:
- użytkowania pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
- użytkowania pojazdów stosowanych w rolnictwie
- obsługi technicznej oraz naprawy pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie
- eksploatacji systemów mechatronicznych oraz urządzeń i systemów agrotronicznych w rolnictwie

Technik inżynierii środowiska i melioracji
Specjalista w tym zawodzie będzie przygotowany do tego, by:
- organizować i prowadzić roboty związane z budową obiektów inżynierii środowiska
- organizować i prowadzić roboty związane z budową obiektów gospodarki wodnej oraz gospodarki odpadami
- organizować roboty melioracyjne
- badać stan cieków wodnych
- organizować i prowadzić roboty związane z regulacją małych cieków wodnych oraz budową obiektów przeciwpowodziowych
- organizować i prowadzić roboty związane z odwadnianiem terenów
- nawadniać użytki rolne
- organizować i prowadzić roboty związane z kompleksową gospodarką stawów rybnych

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki
Jest przygotowany do:
- użytkowania pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
- użytkowania pojazdów stosowanych w rolnictwie
- obsługi technicznej oraz naprawy pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie
- eksploatacji systemów mechatronicznych oraz urządzeń i systemów agrotronicznych w rolnictwie

Technik architektury krajobrazu
Jego umiejętności to:
- projektowanie, urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu
- przygotowywanie roślin ozdobnych do urządzania obiektów
- wykonywanie obiektów architektury krajobrazu i pielęgnacja roślin w nich
- organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury

Technik hodowca koni
Specjalista w tym zawodzie będzie przygotowany do:
- organizowania chowu i hodowli koni
- szkolenia i użytkowania koni
- obsługi środków technicznych w rolnictwie
- przygotowania koni do zawodów, pokazów i sprzedaży
- prowadzenia turystyki i rekreacji w gospodarstwie rolnym z wykorzystaniem koni

Technik ogrodnik
Potrafi:
- zakładać i prowadzić produkcję sadowniczą, warzywniczą i roślin ozdobnych
- eksploatować środki techniczne stosowane w ogrodnictwie
- planować i organizować prace związane z uprawą warzyw, roślin ozdobnych i sadowniczych

Technik agrobiznesu
Specjalista w tym zawodzie będzie przygotowany do:
- prowadzenia produkcji rolniczej
- obsługi środków technicznych stosowanych w rolnictwie
- organizacji i prowadzenia przedsiębiorstwa w agrobiznesie
- planowania przetwórstwa żywności

Technik rolnictwa
Umie:
- prowadzić roślinną i zwierzęcą produkcję rolniczą
- obsługiwać środki techniczne stosowanych w rolnictwie
- organizować i nadzorować produkcję rolniczą

Technik weterynarii
Specjalista w tym zawodzie będzie przygotowany do:
- prowadzenia chowu, hodowli i inseminacji zwierząt gospodarskich i towarzyszących
- wykonywania czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych przy diagnozowaniu, a także profilaktyce i leczeiu zwierząt
- wykonywania zabiegów pielęgna-cyjnych i zootechnicznych u zwierząt
- wykonywania czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej
- wykonywania czynności pomocniczych podczas badania przedubojowego i poubojowego

Florysta
Potrafi:
- profektować i wykonywać dekoracje roślinne i kompozycje florystyczne na różne okazje
- wykonywać i sprzedawać wyroby florystyczne

Technik agrobiznesu
Jest przygotowany do:
- prowadzenia produkcji rolniczej
- obsługi środków technicznych stosowanych w rolnictwie
- organizacji i prowadzenia przedsiębiorstwa w agrobiznesie
- planowania przetwórstwa żywności

Wyspy zawodów - tego cię nauczą!

Technik fotografii i multimediów
Jest przygotowany do:
- wykonywania różnych zdjęć np. legitymacyjnych, portretowych, obróbki fotochemicznej wykonanych przez siebie lub powierzonych mu do obrobienia zdjęć
- wykorzystywania sprzętu fotograficznego i audiowizualnego, techniki komputerowej, standardowego oprogramowania graficznego

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Jest przygotowany do:
- projektowania i przygotowywania materiałów graficznych do druku
- wykonywania i i realizowania projektów multimedialnych
- wykonywania wydruków cyfrowych, w tym wydruków wielkoformatowych
- obsługi nowoczesnego oprogramowania w zakresie grafiki 2D oraz 3D, maszyn drukarskich, programów komputerowych oraz urządzeń.

Technik procesów introligatorskich
Umie:
- wykonywać obróbkę druków luźnych
- wykonywać oprawy
- planować i kontrolować produkcję poligraficzną

Drukarz
Umie:
- wykonywać formy drukowe
- wykonywać odbitki z form drukowych

Introligator
Jest przygotowany do:
- wykonywania obróbki druków luźnych
- wykonywania opraw

Wyspy zawodów - tego cię nauczą!

Technik pojazdów samochodowych
Potrafi:
- diagnozować oraz naprawiać elektryczne i elektroniczne układy
- pojazdów samochodowych
- diagnozować i naprawiać podzespoły i zespoły pojazdów samochodowych
- organizować, nadzorować i prowadzić proces obsługi pojazdów samochodowych

Blacharz samochodowy
Specjalista w tym zawodzie umie:
- ocenić stan techniczny elementów nadwozi pojazdów samochodowych
- naprawić nadwozia pojazdów samochodowych
- wykonywać zabezpieczenia antykorozyjne nadwozi

Mechanik pojazdów samochodowych
Jest przygotowany do:
- diagnozowania podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
- naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

Lakiernik
Potrafi:
- przygotować powierzchnie do nanoszenia powłok lakierniczych
- przygotować powłoki lakiernicze
- nanosić powłoki lakiernicze

Mechanik motocyklowy
Specjalista w tym zawodzie jest przygotowany do:
- diagnozowania stanu zespołów i podzespołów motocykli i ich naprawy

Elektromechanik pojazdów samochodowych
Umie:
- diagnozować i naprawiać układy elektryczne i elektroniczne pojazdów

Kierowca mechanik
Potrafi:
- obsługiwać i użytkować środki transportu drogowego różnego typu

Mechanik pojazdów samochodowych
Jest przygotowany do:
- diagnozowania podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
- naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych różnego typu

Mechanik motocyklowy
Jest przygotowany do:
- diagnozowania stanu zespołów i podzespołów motocykli i ich naprawy

Elektromechanik pojazdów samochodowych
Umie:
- diagnozować i naprawiać układy elektryczne i elektroniczne pojazdów

Kierowca mechanik
Potrafi:
- obsługiwać i użytkować środki transportu drogowego

Wyspy zawodów - tego cię nauczą!

Technik budownictwa
Jest przygotowany do:
- wykonywania robót zbrojarskich i betoniarskich
- wykonywania robót murarskich i tynkarskich
- montażu konstrukcji budowlanych: stalowych, żelbetowych, drewnianych
- sporządzania kosztorysów i przygotowywanie dokumentacji przetargowej
- organizowania i kontrolowania robót budowlanych

Technik robót wykończeniowych w budownictwie
Potrafi:
- zorganizować teren budowy
- koordynować pracami związanymi z montażem rusztowań i wykonywaniem budowlanych robót wykończeniowych
- sporządzić i kontrolować kosztorysy robót budowlanych

Technik drogownictwa
Potrafi:
- sporządzić kosztorys i dokumentację przetargową
- zorganizować roboty związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych

Technik dróg i mostów kolejowych
Specjalista w tym zawodzie umie:
- zorganizować roboty związane z budową i utrzymaniem dróg kolejowych i obiektów mostowych
- sporządzać kosztorysy oraz przygotowywać dokumentację

Technik inżynierii sanitarnej
Jest przygotowany do:
- nadzorowania eksploatacji sieci wodociągowych
- organizacji brygad wykonawczych i prowadzenia budowy sieci gazowych w ramach posiadanych uprawnień przeprowadzania prób szczelności i ciśnienia wykonanych instalacji budowlanych i sieci komunalnych
- sporządzania kalkulacji robót instalacyjnych i sieciowych, kosztorysów i ofert przetargowych.

Murarz - tynkarz
Specjalista w tym zawodzie umie:
- wykonać roboty murarskie i tynkarskie
- wykonać zaprawy murarskie, tynkarskie i mieszanki betonowe
- wykonać murowane konstrukcje budowlane oraz ich remonty i rozbiórki

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Potrafi:
- wykonać montaż systemów suchej zabudowy, ścian działowych, sufitów podwieszanych, konstrukcji dachowych, okładzin ściennych i płyt podłogowych
- wykonać roboty malarskie, tapeciarskie, posadzkarskie i okładzinowe

Monter konstrukcji budowlanych
Jest przygotowany do:
- montażu konstrukcji budowlanych, stalowych, żelbetowych i drewnianych

Betoniarz-zbrojarz
Jest przygotowany do:
- montażu i układania zbrojenia w deskowaniach i formach
- wykonywania mieszanek betonowych i pielęgnacji świeżego betonu

Zdun
Specjalista w tym zawodzie umie:
- wykonać i rozebrać murowane piece grzewcze
- wykonać i rozebrać kominki

Kamieniarz
Jest przygotowany do:
- wykonywania różnego rodzaju obróbki kamienia
- montażu elementów z kamienia renowacji wyrobów kamieniarskich

Dekarz
Potrafi:
- wykonać i rozebrać pokrycia dachowe
- wykonać obróbki dekarskie i odwodnienia połaci dachowych

Monter sieci i instalacji sanitarnych
Jest przygotowany do:
- wykonywania robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych
- wykonywania robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Kominiarz
Potrafi:
- konserwować przewody kominowe
- kontrolować stan techniczny przewodów kominowych i podłączeń urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych

Technik gazownictwa
Specjalista w tym zawodzie umie:
- zorganizować roboty związane z budową , montażem i eksploatacją sieci gazowych

Technik geodeta
Specjalista w tym zawodzie umie:
- wykonać pomiary sytuacyjne i wysokościowe oraz opracować ich wyniki
- opracować mapy i profile terenu
- opracować dane projektowe
- wykonywać geodezyjne pomiary kontrolne obiektów budowlanych i urządzeń technicznych
- zakładać kataster nieruchomości
- wykonywać prace geodezyjne związane z katastrem i gospodarką nieruchomościami
- wykonywać pomiary realizacyjne oraz geodezyjne inwentaryzacji powykonawczej

Technik geolog
Jest przygotowany do:
- wykonywania terenowych badań geologicznych, hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich
- wykonywania geologicznego dozoru wierceń
- wykonywania badań laboratoryjnych minerałów, skał, wód i gruntów
- określania przydatności obiektów geologicznych i górniczych do celów geoturystycznych

Technik dróg i mostów kolejowych
Specjalista w tym zawodzie umie:
- zorganizować roboty związane z budową i utrzymaniem dróg kolejowych i obiektów mostowych
- sporządzać kosztorysy oraz przygotowywać dokumentację

Technik renowacji elementów architektury
Potrafi:
- wykonywać i przeprowadzić renowację detali architektonicznych
- prowadzić prace renowatorskie elementów architektury, czyli organizowanie i wykonywanie tynków, powłok malarskich, murów nieotynkowanych oraz okładzin ceramicznych i kamiennych

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Potrafi:
- wykonać montaż systemów suchej zabudowy, ścian działowych, sufitów podwieszanych, konstrukcji dachowych, okładzin ściennych i płyt podłogowych
- wykonać roboty malarskie, tapeciarskie, posadzkarskie i okładzinowe

Monter konstrukcji budowlanych
Jest przygotowany do:
- montażu konstrukcji budowlanych, stalowych, żelbetowych i drewnianych

Betoniarz-zbrojarz
Jest przygotowany do:
- montażu i układania zbrojenia w deskowaniach i formach
- wykonywania mieszanek betonowych i pielęgnacji świeżego betonu

Technik gazownictwa
Specjalista w tym zawodzie umie:
- zorganizować roboty związane z budową , montażem i eksploatacją sieci gazowych

Wyspy zawodów - tego cię nauczą!

Technik technologii drewna
Specjalista w tym zawodzie umie:
- wykonać wyroby z drewna i tworzyw drzewnych
- wykonać naprawy, renowacje i konserwacje wyrobów stolarskich
- planować procesy technologiczne przetwarzania drewna
- monitorować przebieg procesów przetwarzania drewna

Stolarz
Jest przygotowany do:
- wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych
- wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich
- przerabiania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych

Cieśla
Potrafi:
- wykonać konstrukcje drewniane
- wykonać formy i deskowanie elementów betonowych i żelbetowych
- wykonać remonty i rozbiórki konstrukcji drewnianych

Tapicer
Specjalista w tym zawodzie jest przygotowany do:
- wykonywania wyrobów tapicerowanych
- wykonywania napraw i renowacji wyrobów tapicerowanych

Wyspy zawodów - tego cię nauczą!

Technik przemysłu mody
Specjalista w tym zawodzie umie:
- projektować i wykonać wyroby odzieżowe
- zorganizować procesy wytwarzania wyrobów odzieżowych
- zorganizować działania związane z marketingiem i sprzedażą wyrobów

Krawiec
Jest przygotowany do:
- projektowania i wytwarzania wyrobów odzieżowych z różnych rodzajów materiałów

Technik usług fryzjerskich
Jest przygotowany do:
- wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów: strzyżenia, formowania fryzur i ondulowania
zmiany koloru włosów
- projektowania fryzur
- wykonywania stylizacji fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji

Technik usług kosmetycznych
Specjalista w tym zawodzie umie:
- wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy
- wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała, dłoni i stóp
- dobrać odpowiednie typy kosmetyków do rodzaju zabiegów
- dobrać odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne i upiększające

Fryzjer
Specjalista w tym zawodzie umie:
- wykonać zabiegi pielęgnacyjne włosów: strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie
zmienić kolor włosów

Wyspy zawodów - tego cię nauczą!

Technik technologii drewna
Specjalista w tym zawodzie umie:
- wykonać wyroby z drewna i tworzyw drzewnych
- wykonać naprawy, renowacje i konserwacje wyrobów stolarskich
- planować procesy technologiczne przetwarzania drewna
monitorować przebieg procesów przetwarzania drewna

Stolarz
Jest przygotowany do:
wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych
wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich
przerabiania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych

Cieśla
Potrafi:
- wykonać konstrukcje drewniane
- wykonać formy i deskowanie elementów betonowych i żelbetowych
- wykonać remonty i rozbiórki konstrukcji drewnianych

Tapicer
Jest przygotowany do:
- wykonywania wyrobów tapicerowanych
- wykonywania napraw i renowacji wyrobów tapicerowanych

Wyspy zawodów - tego cię nauczą!

Technik elektro-energetyk transportu szynowego
Jest przygotowany do:
- montażu i eksploatacji sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej
- montażu i eksploatacji środków transportu szynowego

Technik elektryk
Jest przygotowany do:
- montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych
- montażu i konserwacji instalacji elektrycznych
- eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych oraz instalacji elektrycznych

Technik energetyk
Jest przygotowany do:
- montażu i eksploatacji urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym
- eksploatacji instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
- eksploatacji instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
Jest przygotowany do:
- montowania, diagnozowania, remontowania i utrzymywania w sprawności technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym i
urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych
- montowania i utrzymywania w sprawności technicznej urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej
- budowania i eksploatowania urządzeń sieci zasilającej systemy sterowania ruchem kolejowym
- prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej urządzeń

Technik elektronik
Będzie przygotowany do :
- wykonywania, konserwacji i eksploatacji instalacji urządzeń elektronicznych

Elektryk
Specjalista w tym zawodzie będzie przygotowany do:
- montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych
- montażu i konserwacji instalacji elektrycznych

Elektronik
Specjalista w tym zawodzie będzie przygotowany do :
- montażu układów elektrycznych, urządzeń elektronicznych
- instalowania urządzeń elektronicznych i konserwacji instalacji
- uczestniczenia w procesie produkcji urządzeń elektrycznych
- posługiwania się miernikami wielkości elektrycznych

Technik automatyk
Specjalista w tym zawodzie jest przygotowany do:
- montażu i uruchamianie urządzeń i instalacji automatyki przemysłowej
- przeprowadzania przeglądów, konserwacji, diagnostyki i napraw instalacji automatyki przemysłowej

Technik mechatronik
Jest przygotowany do:
- eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych
- projektowania i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych
- tworzenia dokumentacji technicznej

Technik mechanik
Potrafi:
- wykonać montaż urządzeń i systemów mechatronicznych, mechanicznych, pneumatycznych, hydraulicznych, elektrycznych i elektronicznych
- zamontować i obsługiwać maszyny
- użytkować obrabiarki skrawające
- wykonać i naprawić elementy maszyn, urządzeń i narzędzi
- organizować i nadzorować procesy produkcji maszyn i urządzeń

Technik urządzeń dźwigowych
Jest przygotowany do:
- montażu i konserwacji urządzeń dźwigowych, organizacji prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych

Technik mechanik lotnictwa
Jest przygotowany do:
- kompleksowej obsługi liniowej i hangarowej różnego rodzaju statków powietrznych

Blacharz
Potrafi:
- wykonać, naprawić i konserwować elementy, wyroby oraz pokrycia z blachy
- wykonać połączenia elementów metalowych i niemetalowych

Ślusarz
Potrafi:
- wykonać i naprawić elementy maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej i obróbki maszynowej

Operator obrabiarek skrawających
Specjalista w tym zawodzie umie:
- przygotować konwencjonalne obrabiarki skrawających do obróbki
- wykonać obróbkę na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających
- przygotować obrabiarki sterowane numerycznie do obróbki
- wykonać obróbkę na obrabiarkach sterowanych numerycznie

Mechanik precyzyjny
Specjalista w tym zawodzie umie:
- zamontować i naprawić mechanizmy maszyn i urządzeń precyzyjnych
- zamontować i naprawić przyrządy pomiarowe
- zamontować i naprawić napędy pneumatyczne, hydrauliczne i elektryczne

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Specjalista w tym zawodzie jest przygotowany do:
- organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
- sporządzanie kosztorysów, ofert i umów dotyczących montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
- wykonania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, monitorowania, konserwowania oraz naprawiania tych urządzeń i systemów

Optyk
Potrafi:
- dopasować elementy do budowy sprzętu optycznego i optoelektronicznego na podstawie dokumentacji technicznej
- dobrać narzędzia do wykonania elementów układów i przyrządów
- wykonać szkła według zaleconych parametrów
- rozpoznać oko miarowe i wady wzroku, określić funkcje poszczególnych części oka i wady w budowie oka
- pomóc klientowi w wyborze oprawek okularowych

Wyspy zawodów - tego cię nauczą!

Mechatronik
Potrafi:
- montować elementy, podzespoły i zespoły mechaniczne, neumatyczne, hydrauliczne, elektryczne, elektroniczne
- przeprowadzić rozruch i konserwację urządzeń i systemów mechatronicznych
- obsługiwać interfejs użytkownika służący komunikowaniu się urządzenia z operatorem
- obsługiwać i stworzyć oprogramowanie komputerowe urządzenia

Technik chłodnictwa i klimatyzacji
Jest przygotowany do:
- montażu, eksploatacji i konserwacji urządzeń i instalacji chłodniczych
- naprawy urządzeń i instalacji chłodniczych
- montażu, eksploatacji i konserwacji urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych i pomp ciepła

Technik automatyk
Jest przygotowany do:
montażu i uruchamianie urządzeń i instalacji automatyki przemysłowej
przeprowadzania przeglądów, konserwacji, diagnostyki i napraw instalacji automatyki przemysłowej

Technik mechatronik
Jest przygotowany do:
eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych
projektowania i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych
tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów

Technik mechanik
Potrafi:
- wykonać montaż urządzeń i systemów mechatronicznych, mechanicznych, pneumatycznych, hydraulicznych, elektrycznych i elektronicznych
- zamontować i obsługiwać maszyny
- użytkować obrabiarki skrawające
- wykonać i naprawić elementy maszyn, urządzeń i narzędzi
- organizować i nadzorować procesy produkcji maszyn i urządzeń

Technik urządzeń dźwigowych
Jest przygotowany do:
- montażu i konserwacji urządzeń dźwigowych
- organizacji prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych

Technik mechanik lotnictwa
Jest przygotowany do:
- kompleksowej obsługi liniowej i hangarowej różnego rodzaju statków powietrznych

Operator obrabiarek skrawających
Specjalista w tym zawodzie umie:
- przygotować konwencjonalne obrabiarki skrawających do obróbki
- wykonać obróbkę na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających
- przygotować obrabiarki sterowane numerycznie do obróbki
- wykonać obróbkę na obrabiarkach sterowanych numerycznie

Wyspy zawodów - tego cię nauczą!

Technik żywienia i usług gastronomicznych
Jest przygotowany do:
- organizowania żywienia i usług gastronomicznych
- sporządzania potraw i napojów
- przechowywania żywności
- sporządzania i ekspedycji potraw i napojów
- planowania i wykonywania usług gastronomicznych

Technik technologii żywności
Specjalista w tym zawodzie umie:
- przygotować i nadzorować produkcję wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
- przygotować produkcję wyrobów piekarskich i cukierniczych
- przygotować produkcję przetworów mięsnych i tłuszczowych oraz ich magazynowanie i dystrybucję
- przygotować obróbkę ryb

Kucharz
Potrafi:
- przygotować potrawy i napoje i ich ekspedycję
- przechowywać żywność

Wędliniarz
Potrafi:
- produkować przetwory mięsne i tłuszczowe
- potrafi magazynować i przygotować mięso do dystrybucji

Cukiernik
Potrafi:
- produkować wyroby cukiernicze
- magazynować surowce cukiernicze
- dekorować wyroby cukiernicze i przygotować je do dystrybucji

Piekarz
Potrafi:
- produkować wyroby piekarskie i przestrzegać procedur zapewnienia jakości zdrowej żywności
- magazynować surowce piekarskie
- przygotować dystrybucję pieczyw

Technik analityk
Specjalista w tym zawodzie będzie potrafi:
- przygotować i konserwować sprzęt
- przygotować odczynniki chemiczne oraz próbki do badań analitycznych
- wykonać badania analityczne
- gospodarować wyposażeniem i odczynnikami chemicznymi w laboratorium analitycznym
- pobierać i przygotować próbki dobadań analitycznych
- kontrolować laboratoryjne surowce, półprodukty, produkty i materiały pomocnicze
- wykonać badania bioanalityczne i środowiskowe

Mechanik precyzyjny
Specjalista w tym zawodzie umie:
- zamontować i naprawić mechanizmy maszyn i urządzeń precyzyjnych
- zamontować i naprawić przyrządy pomiarowe
- zamontować i naprawić napędy pneumatyczne, hydrauliczne i elektryczne

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Jest przygotowany do:
- organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
- sporządzanie kosztorysów, ofert i umów dotyczących montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
- wykonania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, monitorowania, konserwowania oraz naprawiania tych urządzeń i systemów

Wyspy zawodów - tego cię nauczą!

Technik eksploatacji portów i terminali
Potrafi:
- obsługiwać podróżnych w portach i terminalach
- organizować i przeprowadzać przeładunek i magazynowanie towarów i ładunków

Technik lotniskowych służb operacyjnych
Specjalista w tym zawodzie jest przygotowany do:
- prowadzenia działań związanych z obsługą operacyjną w porcie lotniczym
- prowadzenia działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa w porcie lotniczym
- organizacji działań lotniskowych służb żeglugi powietrznej
- realizacji działań operacyjnych we współpracy z lotniskowymi służbami żeglugi powietrznej

Technik logistyk
Potrafi:
- organizować i monitorować przepływ zasobów i informacji w procesie produkcji
- organizować i monitorować procesy magazynowe
- organizować i monitorować procesy transportowe
- organizować i monitorować procesy dystrybucji
- organizować środki techniczne w celu realizacji procesów transportowych
- organizować i monitorować przepływ zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych i administracyjnych
- zarządzać środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

Technik spedytor
Umie:
- planować i realizować procesy transportowe
- przygotowywać ładunki do transportu
- przygotowywać i monitorować techniczne środki realizacji procesów transportowych
- prowadzić dokumentację spedycyj-no-transportową
- nadzorować realizację procesów transportowych
- prowadzić korespondencję i negocjacje z klientami i kontrahentami
- kalkulować ceny usług spedycyjno-transportowych

Magazynier logistyk
Specjalista w tym zawodzie jest przygotowany do:
- przyjmowania i wydawania towarów z magazynu
- odpowiedniego przechowywania towarów
- ponoszenia odpowiedzialności za towar zgromadzony w magazynie
- prowadzenia dokumentacji magazynowej

Redakcja

Dodaj pierwszy komentarz

Komentowanie artykułu dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników, którzy mają do niego dostęp.
Zaloguj się

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2023 Polska Press Sp. z o.o.