Wspieramy naszych uczniów

Czytaj dalej
Małgorzata Ślęzak

Wspieramy naszych uczniów

Małgorzata Ślęzak

Wybierając szkołę, młodzież kieruje się nie tylko poziomem nauczania i czasem spędzonym na lekcji, ale także tym, co oferuje szkoła poza zajęciami obowiązkowymi. Zarówno Powiat Poznański, jak i Miasto Poznań dba o wszechstronny rozwój ucznia, aby proces rozwoju nie ograniczał się jedynie do podstawy programowej.

– W Powiecie Poznańskim od pięciu lat uczniowie korzystają z Programu wspierania edukacji, który wspiera uzdolnioną młodzież oraz wyrównuje szanse edukacyjne poprzez stypendia, nagrody oraz dodatkowe zajęcia fakultatywne i pozalekcyjne

– mówi Tomasz Łubiński, Wicestarosta Poznański.

Corocznie, podczas październikowej Sesji Rady Powiatu w Poznaniu następuje uroczyste wręczenie Stypendiów Rady Powiatu w Poznaniu oraz Nagród Starosty Poznańskiego. Stypendystami zostają wszyscy uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Poznański, których nauka kończy się egzaminem maturalnym oraz klas gimnazjalnych, za bardzo dobre wyniki w nauce, gdzie średnia ocen to minimum 5,0. Przez 10 miesięcy roku szkolnego otrzymują 250 zł miesięcznie.

Nagrody Starosty Poznańskiego może otrzymać uczeń szkoły prowadzonej przez Powiat Poznański, który wykazał się wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie naukowej, społecznej, kulturalnej lub innej, w danym lub ubiegłym roku szkolnym, jest laureatem konkursu bądź olimpiady szczebla krajowego i międzynarodowego. O powyższą nagrodę może także ubiegać się uczeń branżowej szkoły i stopnia w szkole prowadzonej przez Powiat Poznański, który za ostatni rok w tej placówce spełnił następujące kryteria: uzyskał średnią ocen co najmniej 4,25 z przedmiotów zawodowych, uzyskał ocenę z przedmiotów ogólnokształcących nie niższą niż 4,0, uzyskał wzorową ocenę z zachowania i nie otrzymał oceny niedostatecznej z żadnego z przedmiotów.

W szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański dofinansowane są także zajęcia fakultatywne i pozalekcyjne. Corocznie to kwota około 350 tys. zł. Zajęcia fakultatywne przygotowują maturzystów do zdania egzaminu dojrzałości. Pozwalają na systematyczne powtórzenie materiału z podstawy programowej oraz ugruntowanie umiejętności rozwiązywania arkuszy egzaminacyjnych.

– Dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych pozwala szkołom na zorganizowanie nie tylko ciekawych kółek zainteresowań np. sportowych, filmowych czy fotograficznych, ale także umożliwia uzyskanie specjalistycznych umiejętności i certyfikatów, np. na zajęciach z automatyki lub elektrotechniki i elektropneumatyki. Podczas tych zajęć uczniowie poszerzają zakres wiedzy i umiejętności nie objętych podstawą programową, co zwiększa zainteresowanie przedmiotem, wybranym zawodem i jednoznacznie przekłada się na poprawę wyników w nauce – dopowiada Wicestarosta Tomasz Łubiński.

Miasto Poznań, mając na uwadze podnoszenie jakości edukacji w szkołach, od trzech lat realizuje program zajęć konkursowych, których celem jest rozwijanie indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów, wspomaganie rozwoju ucznia oraz inicjowanie i wspieranie różnorodnych inicjatyw na rzecz rozwoju edukacji. Rocznie w budżecie Miasta przeznacza się na ten cel 300 tys. zł. Szkoły składają wnioski w czterech obszarach: humanistycznym, językowym, techniczno-zawodowym oraz matematyczno-przyrodniczym. Na kolejne edycje konkursu wpływa około 200 wniosków, z czego, po weryfikacji formalnej i merytorycznej, około 150 kierowanych jest do realizacji. W bieżącym roku uchwałą Rady Miasta Poznania, budżet na zajęcia dodatkowe realizowane w formie konkursowej został powiększony o pulę 200 tys. zł i przeznaczony na działania, w ramach których realizowane będą zajęcia antydyskryminacyjne.

– Szczególnie ciekawe i wysoko oceniane są wnioski, które zakładają współpracę szkoły z innymi podmiotami np. fundacjami, stowarzyszeniami lub instytucjami publicznymi

– mówi Hanna Janowicz z Wydziału Oświaty Miasta Poznania. – Komisja wysoko ocenia wnioski, które kładą nacisk na praktyczny wymiar i planowane rezultaty i aktywne formy realizacji, w tym m.in. warsztaty, wystawy, konkursy. Z pewnością ogłaszany dwa razy w roku konkurs przyczynia się do poszerzenia oferty edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań, a także w sposób znaczący sprzyja rozwijaniu pasji, zainteresowań uczniów w różnorodnych dziedzinach.

Zarówno Miasto Poznań, jak i Powiat Poznański, co roku dofinansowują projekty edukacyjne organizacji pozarządowych w wielu obszarach, w tym także edukacyjnym. Łączny koszt dotacji w 2018 roku wyniósł 270 tys. zł w Mieście Poznaniu i 60 tys. zł w Powiecie Poznańskim.

– Projekty rozwijają kompetencje młodzieży, zwiększają poczucie własnej wartości – mówi Kamila Pogorzelska z Wydziału Oświaty Miasta Poznania, która współpracuje z organizacjami pozarządowymi. – W tym roku dofinansowaliśmy między innymi okręgowe eliminacje Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Jej laureaci mają prawo wstępu na takie wyższe z pominięciem procedury kwalifikacyjnej. Kwotą prawie 50 tys. zł został dofinansowany projekt Fundacji Animatoria „ZetPeTy w Zakładzie. Cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży”. To działania mające na celu promocję szkolnictwa zawodowego. Uczniowie, podczas otwartych spotkań oraz zajęć warsztatowych w Zakładzie Makerspace uczą się stolarstwa, elektroniki i druku 3D. „Uczenie się przez doświadczenie” umożliwia wzrost potencjału i rozwój kreatywności młodzieży. Uczestnicy projektu zdobywają określoną wiedzę i umiejętności ze zróżnicowanych obszarów technicznych. Takie działania dają ogromną motywację do dalszej pracy nad swoim rozwojem.

W każdej szkole Aglomeracji Poznańskiej uczniowie korzystają ze wsparcia zawodowego. Na każdego zainteresowanego czekają doradcy zawodowi, pedagodzy i psychologowie. Z ich porad można skorzystać nie tylko w szkole. W Poradniach Psychologiczno–Pedagogicznych na terenie miasta i powiatu udzielana jest uczniom pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a rodzicom i nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zakresie wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży. Ciekawe propozycje z zakresu doradztwa zawodowego i świadomego planowania własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej dla młodzieży posiada Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu.

Małgorzata Ślęzak, Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu
Współpracuje ze szkołami w obszarze ich promocji i kreowania wizerunku. Zajmuje się tworzeniem nowych kierunków kształcenia oraz aktualizacją oferty edukacyjnej szkół.

Arena Zawodów: Tego Cię nauczą!

Małgorzata Ślęzak

Dodaj pierwszy komentarz

Komentowanie artykułu dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników, którzy mają do niego dostęp.
Zaloguj się

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2023 Polska Press Sp. z o.o.