redakcja

Regulamin promocji prenumeraty cyfrowej z biletami na mecz Lech Poznań - Ruch Chorzów

redakcja

Poznaj zasady promocji i regulamin akcji promocyjnej „Bilety na mecz Lech - Ruch z miesięczną prenumeratą cyfrową Głosu Wielkopolskiego"

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„Bilety na mecz Lech-Ruch z miesięczną prenumeratą cyfrową Głosu Wielkopolskiego”

Skorzystaj z promocji: kliknij tutaj

I. Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem akcji promocyjnej „Bilety na mecz Lech-Ruch z miesięczną prenumeratą cyfrową Głosu Wielkopolskiego” zwanej w dalszej części regulaminu „Akcją Promocyjną” jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-675 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 2408, o kapitale zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522 01 03 609, REGON 012047699 (dalej jako Organizator).
2. Akcja promocyjna trwa od 10.04.2017. do 13.04.2017 lub do wyczerpania zapasów upominków objętych promocją.
3. Akcja odbywa się na terenie Polski.
4. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każdy Czytelnik serwisu gloswielkopolski.pl i plus.gloswielkopolski.pl, który w okresie trwania promocji zakupił prenumeratę cyfrową gazety Głos Wielkopolski (zwanej dalej „Gazetą”) na 30 dni w cenie 40 złotych zł za pośrednictwem w/w serwisów. O przyznaniu upominku decyduje kolejność zaksięgowania wpłaty z tytułu w/w prenumeraty na rachunku bankowym Organizatora.
5. Regulamin określa zasady udziału w organizowanej Akcji Promocyjnej i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do akcji.
6. W promocji nie mogą brać udziału Uczestnicy, którzy nie spełniają wymogów opisanych w niniejszym Regulaminie.
7. Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, w Akcji Promocyjnej mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych zwane dalej „Uczestnikami”. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Akcji Promocyjnej pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Akcji Promocyjnej.
8. Uczestnikami Akcji Promocyjnej nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora lub członkowie jego najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
II. Przedmiot Akcji Promocyjnej
1. Akcja promocyjna polegać będzie na tym, że Uczestnicy po zakupieniu (opłaceniu zamówienia) 30-dniowej cyfrowej prenumeraty Gazety Głos Wielkopolski z codziennym e-wydaniem otrzymają upominek w postaci 2 biletów na mecz Lech-Ruch, który odbędzie się 22.04.2017 w Poznaniu
4. Pula upominków: 15 podwójnych biletów na mecz Lech-Ruch, który odbędzie się 22.04.2017 w Poznaniu.
5. Upominki zostaną przekazane w ten sposób, że Uczestnik, który zakupił (opłacił zamówienie) 30-dniową cyfrową prenumeratę Gazety Głos Wielkopolski z codziennym e-wydaniem w trakcie trwania akcji promocyjnej, a jego wpłata została zaksięgowana w czasie, gdy pula upominków nie została wyczerpana, odbierze bilet na mecz Lech-Ruch w siedzibie redakcji Głosu Wielkopolskiego (ul. Grunwaldzka 19, Poznań) do dnia 21.04.2017 do godziny 16.00
6. W przypadku, jeżeli nagrodzony uczestnik promocji, z przyczyn leżących po jego stronie, nie odbierze upominku w terminie do 21.04.2017 d o godz. 16.00, prawo do otrzymania upominku wygasa.
7. Uczestnikowi promocji nie przysługuje prawo do zamiany upominku na inny lub na ekwiwalent pieniężny.
8. Uczestnikowi promocji nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do upominku na osobę trzecią.
III. Dane osobowe
1.Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia akcji promocyjnej, wyłonienia nagrodzonych, przyznania i wydania nagrody oraz czynności reklamacyjnych.
2.Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 13 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 922)). Administratorem danych osobowych jest Organizator. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie.
3.Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w akcji promocyjnej.
IV. Reklamacje i postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady akcji promocyjnej i jest udostępniony na stronie www.plus.gloswielkopolski.pl.
2. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia akcji z niniejszym regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 10 dni od daty zakończenia akcji. Reklamacja powinna zostać złożona w jeden z następujących sposobów:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: plus@polskapress.pl z dopiskiem Reklamacja – Bilety na mecz Lech-Legia z kwartalną prenumeratą cyfrową Głosu Wielkopolskiego,
b) listem poleconym na adres ul. Grunwaldzka 19, Poznań.
3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, dokładny opis i powód reklamacji, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania. Organizator rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi w terminie 20 dni (zgodnie z datą otrzymania wiadomości e-mail lub stempla pocztowego) od dnia ich otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi e-mailem lub pocztą tradycyjną, na adres podany przez Uczestnika, a niezadowolony z rozstrzygnięcia Uczestnik może dochodzić swoich praw przed sądem powszechnym.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
6. Uczestnik przystępując do Akcji Promocyjnej wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie serwisu zamieszczonego na stronie www.plus.gloswielkopolski.pl

V. Postanowienia końcowe
1. Regulamin promocji może ulegać zmianom. Zmiany nie mają wpływu na prawa uczestników, którzy skorzystali z promocji przed ogłoszeniem zmiany.
2.Zmiany regulaminu promocji ogłaszane będą na stronie www.gloswielkopolski.pl/wykup-dostep/ i obowiązywać będą od dnia ogłoszenia, chyba ze Organizator wskaże późniejszy termin wejścia zmian w życie.

redakcja

Dodaj pierwszy komentarz

Komentowanie artykułu dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników, którzy mają do niego dostęp.
Zaloguj się

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2023 Polska Press Sp. z o.o.