red

Regulamin konkursu Poznań56"

Regulamin konkursu Poznań56"
red

Wszystko co musisz wiedzieć o konkursie Poznań56" - w najdrobniejszych szczegółach.

Regulamin konkursu pod nazwą
„POZNAŃ w 56 sekund”
zwanego dalej „Konkursem”

Art. 1
Informacje ogólne

Konkurs organizowany jest przez Polska Press Sp. z o.o. o z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa Oddział w Poznaniu ul. Grunwaldzka 19, 60-782 Poznań, NIP 522-01-03-609 zarejestrowaną w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sadowego pod nr KRS 0000002408, wartość kapitału zakładowego: 42 000,000 PLN
Nadzór nad przebiegiem konkursu sprawuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Komisja Konkursowa liczy 7 osób. W skład Komisji Konkursowej wchodzą Osoby wymienione w pkt 10 art. 4.
Partnerem i mecenasem Konkursu jest Miasto Poznań.

Konkurs pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka oraz Prezydenta miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka.

Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.

Art. 2
Idea i cel konkursu

Konkurs odbywa się dla uczczenia 60. rocznicy wydarzeń Poznańskiego Czerwca.
56 sekund – dokładnie tyle ma trwać film, który upamiętni 60. rocznicę Poznańskiego Czerwca’56. To data, która na zawsze zmieniła Poznań i Polskę. Pierwszy krzyk wolności, pierwszy zryw zwyczajnych ludzi, którzy żądając wolności i chleba, zbuntowali się przeciw narzuconej, komunistycznej władzy.
56 sekund. 56 sekund na pokazanie polskiego pragnienia wolności, polskiej dumy z bohaterów, polskich osiągnięć. 56 sekund na pokazanie ideałów, jakie 60 lat temu przyświecały uczestnikom wydarzeń Poznańskiego Czerwca. 56 sekund na pokazanie jak dzięki ich poświęceniu zmieniła się Polska. 56 sekund na pokazanie wspomnień przeszłości, na pokazanie Poznania.

Art. 3

1. Konkurs ma charakter otwarty. Kandydatem w Plebiscycie może być każdy spełniający wymagania o których mowa w pkt 2 amator czy profesjonalista, posiadacz zaawansowanej kamery, ale też zwyczajnego telefonu. Technika, środki artystyczne, sposób montażu, wykorzystane urządzenia – dowolne. Ważne jest to, aby film upamiętniał Poznań i Poznański Czerwiec, nawiązywał do jego ideałów, czy też do miejsc, w których 60 lat wcześniej rozgrywały się te tragiczne – i wielkie – wydarzenia. To może być opowieść o współczesnym Poznaniu, o współczesnych ideałach. To może być też opowieść o tym, co zostało z Czerwca? Jak jego bohaterowie zobaczyliby Poznań dziś? Jak moglibyśmy pokazać Światu Poznań? Jakie stało się to miasto, ten kraj?

2. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym regulaminem oraz osoby które ukończyły lat 13 za zgodą opiekuna prawnego/przedstawiciela ustawowego. Zgoda o której mowa zawarta jest w art. 9.

3. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. W plebiscycie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z plebiscytem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby o których mowa w pkt. 3.

Art. 4
Zasady przeprowadzania Konkursu

1. Konkurs będzie się odbywał w dniach od 11.03.2016 r. do 30.06.2016 r.

2. Spośród wszystkich nadesłanych prac, Komisja Konkursowa wyłoni i nagrodzi trzy najlepsze zdaniem Komisji prace, odpowiednio miejscami – pierwszym, drugim i trzecim.

3. Komisja Konkursowa będzie oceniała prace wg następujących kryteriów:

  1. a. Zgodność z tematem konkursu
  2. b. Oryginalność podejścia do tematu konkursu
  3. c. Wartość artystyczna i estetyka pracy

4. Obrady Komisji Konkursowej są niejawne. Od werdyktu Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

5. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo ustanowienia nagród dodatkowych.

6. Najpóźniej do dnia 10.06.2016 r. organizator czeka na prace przyniesione osobiście lub nadesłane pocztą na następujących nośnikach:

•płyta CD/DVD
•pendrive
•lub przesyłka pocztą elektroniczną w formie załącznika lub innego dostępu do dysku wirtualnego (np. typu Dropbox, FTP)
Każde zgłoszenie koniecznie z opisem „POZNAŃ w 56 sekund” i metryczką należy wysłać lub dostarczyć na adres:
Polska Press Poznań
Dział Marketingu
Ul. Grunwaldzka 19
60-782 Poznań
e-mail: [email protected]

7. Jeden autor może przysłać dowolną liczbę filmów konkursowych.

8. Każde zgłoszenie musi ponadto zawierać:
• Materiał filmowy mający dokładnie 56 sekund długości, który może być nakręcony
dowolną techniką i przy użyciu dowolnego urządzenia.
• Imię, nazwisko, adres, email oraz telefon kontaktowy autora/autorów pracy konkursowej KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA TUTAJ
• Oświadczenie, że zgłaszającemu przysługują prawa autorskie – osobiste i majątkowe do przesłanego materiału. W przypadku w materiale wykorzystano wizerunku osób trzecich należy przesłać zgodę tych osób na wykorzystanie wizerunku w materiale w celach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem. DO POBRANIA TUTAJ
• Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć najpóźniej do godz. 12:00 dnia 10 czerwca 2016 roku.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem zgodności z regulaminem.

10. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni na drodze głosowania przez Komisję Konkursową, w skład której wejdą:

• Jan A.P. Kaczmarek - Polski kompozytor, autor muzyki do ponad 50 filmów długometrażowych i dokumentalnych oraz polskich i amerykańskich spektakli teatralnych, laureat Oscara za muzykę do filmu Marzyciel (2004). Dyrektor i twórca Międzynarodowego Festiwalu Filmu i Muzyki Transatlantyk.

• Andrzej Maleszka – reżyser filmowy i teatralny, scenarzysta, twórca wielu sztuk teatralnych, teatru telewizji i filmów oraz książek dla dzieci. Nominowany i nagradzany wieloma nagrodami w kraju i za granicą, laureat prestiżowej Nagrody Emmy.

• Arthur Reinhart - polski operator filmowy i montażysta. Dwukrotny zwycięzca Złotej Żaby podczas festiwalu Camerimage, dwukrotny zdobywca Polskiej Nagrody Filmowej za najlepsze zdjęcia, laureat Złotego Lwa za najlepsze zdjęcia podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Członek Polish Society of Cinematographers.

• Filip Bajon - reżyser filmowy i teatralny, zdobywca blisko 30 nagród filmowych, teatralnych i artystycznych, w tym Złotych Lwów na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Profesor sztuk filmowych. Autor filmu "Czerwiec 56" (1996), opowiadającego przez pryzmat losów głównych bohaterów, o strajku generalnym i demonstracjach z 1956 roku.

• Adam Pawłowski – redaktor naczelny „Głosu Wielkopolskiego”.

• Leszek Waligóra - z-ca redaktora naczelnego „Głosu Wielkopolskiego”.

• Andrzej Białas – Dyrektor Gabinetu Prezydenta Poznania

11. Komisja ma prawo wykluczyć pracę za: niewiarygodność lub niską jakość techniczną pracy. Wykluczeniu podlegają także wszystkie prace, zawierające treści, które są obraźliwe lub wulgarne albo w jakikolwiek inny sposób naruszają czyjeś dobra lub zasady etyki. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 7.

12. Uczestnicy konkursu muszą załączyć do pracy konkursowej oświadczenie o udzieleniu na rzecz Organizatora nieodpłatnej licencji na wykorzystanie pracy w związku z udziałem w Konkursie na następujących polach eksploatacji:
• wykorzystanie pracy w materiałach reklamowych organizatora oraz partnerów konkursu
• zwielokrotnienie oraz przerobienie pracy na potrzeby marketingowe organizatora oraz partnerów konkursu
• rejestracja oraz prezentacja pracy w Internecie oraz utrwalenia pracy na dostępnych środkach technicznych, w tym również do wprowadzenia do pamięci komputera
DO POBRANIA TUTAJ

13. W przypadku zdobycia nagrody zwycięzca przekazuję Organizatorowi nieodpłatnie prawa autorskie majątkowe do filmu na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, rozpowszechnianie, najem, użyczanie, obróbka, przerabianie, wykonywania praw zależnych.

14. Komisja konkursowa w w/w składzie ma prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień.
15. Każdemu członkowi Kapituły przysługuje 1 głos. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

16. Publikacja wyników Konkursu nastąpi na stronie www.gloswielkopolski.pl i poznan56.pl w dniu:
28 czerwca 2016 roku.

Art. 5
Ogłoszenie wyników Konkursu
Komisja konkursowa ogłosi wyniki konkursu w dniu 28 czerwca 2016 roku na łamach „Głosu Wielkopolskiego” oraz na stronie internetowej Głosu Wielkopolskiego.

Art. 6
Nagrody w Konkursie

1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody:
• 16 667 zł za I miejsce przyznane przez Komisję konkursową oraz udział w warsztatach operatorskich Arthura Reinharta
• 11 111 zł za II miejsce przyznane przez Komisję konkursową oraz udział w warsztatach operatorskich Arthura Reinharta
• 5556 zł za III miejsce przyznane przez Komisję konkursową oraz udział w warsztatach operatorskich Arthura Reinharta

2.Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Konkursie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 7
Reklamacje

1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora

2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania.
O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 8
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609

2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Konkursie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.

3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.

4. Przystępując do udziału w niniejszym Konkursie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy [email protected] w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty
z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.

Art. 9
Oświadczenie opiekuna prawnego/przedstawiciela ustawowego

1. Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo w niniejszym konkursie mojego syna/córki ………………..(imię i nazwisko dziecka)

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ………………..(imię i nazwisko dziecka) na zasadach i w celach wynikających z niniejszego regulaminu zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2135)

3. Oświadczam, że ………………..(imię i nazwisko dziecka) przysługują w całości autorskie prawa osobiste i majątkowe do filmu. Z chwilą jego przekazania Organizatorowi oświadczam, że udzielam mu nieodpłatnej, nieogranicznej w czasie licencji na wykorzystanie pracy w związku z udziałem w Konkursie na następujących polach eksploatacji:
•wykorzystanie pracy w materiałach reklamowych organizatora oraz partnerów konkursu
•zwielokrotnienie oraz przerobienie pracy na potrzeby marketingowe organizatora oraz partnerów konkursu
•rejestracja oraz prezentacja pracy w Internecie oraz utrwalenia pracy na dostępnych środkach technicznych, w tym również do wprowadzenia do pamięci komputera

4. W przypadku zdobycia nagrody przez ………………..(imię i nazwisko dziecka) przekazuję Organizatorowi nieodpłatnie prawa autorskie majątkowe do filmu na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, rozpowszechnianie, najem, użyczanie, obróbka, przerabianie, wykonywania praw zależnych.
5. Oświadczam, że osoby których wizerunek ujęto na filmie wyrażają na to zgodę.
6. Z tytułu powyższych oświadczeń przyjmuję na siebie odpowiedzialność.

Podpis, data …………………..


Czytaj także:
Wszystko o konkursie Poznań56"
Wszystko o Poznańskim Czerwcu
Konkurs Poznań56" - tam możesz szukać inspiracji!
Nasza kapituła
Jak kręcić filmy?

red

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.