Kanalizacja za dotacje z Unii

Czytaj dalej
Fot. Janusz Wójtowicz
Monika Kaczyńska

Kanalizacja za dotacje z Unii

Monika Kaczyńska

Dotacje z Unii Europejskiej pozwolą samorządom lokalnym zainwestować w nowoczesne oczyszczalnie ścieków, a także budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Chociaż w XXI wieku dostęp do bieżącej wody i kanalizacji wydaje się absolutnie oczywistym udogodnieniem, w mniejszych ośrodkach sytuacja nie wygląda tak różowo. Mimo wielkich inwestycji poczynionych na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ostatnich dziesięcioleciach, w Wielkopolsce w 2014 roku z kanalizacji korzystało średnio od 70 do 75 proc. mieszkańców. Sytuacja wygląda lepiej, jeżeli chodzi o dostęp do wodociągów. Do tych w Wielkopolsce w 2014 roku miało dostęp nie mniej niż 94 proc. osób.

Jak wynika z danych GUS, w latach 2007-2014 długość sieci wodociągowej zwiększyła się w całym kraju o 35,4 tys. km, w tym ponad 26,5 tys. km wybudowano na obszarach wiejskich. Liczba przyłączy wzrosła o ponad 749 tys., w tym ok. 486 tys. na obszarach wiejskich.

W tym samym okresie sieć kanalizacyjna wydłużyła się o prawie 53,4 tys. km, w tym prawie 32 tys. km na obszarach wiejskich. Powstało 946 tys. nowych przyłączy, z czego 562 tys. na obszarach wiejskich.

W Wielkopolsce w latach 2007-2014 długość sieci wodociągowej wzrosła o około 12 proc., a sieci kanalizacyjnej w tym samym okresie o około 50 proc. Nie zmienia to jednak faktu, że wciąż pozostało wiele do zrobienia.

Pomocą w realizacji inwestycji związanych z gospodarką wodno-ściekową mogą być dotacje unijne. W dwóch konkursach ogłoszonych w ramach WRPO 2014+ na projekty dotyczące poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” i „Gospodarka wodno-ściekowa - OSI” do podziału jest łącznie 246,1 miliona złotych.

W obu konkursach beneficjentami mogą być jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach zadań własnych gminy oraz podmioty wchodzące w skład partnerstwa publiczno-prywatnego realizujące projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego.

200 milionów złotych zostanie rozdzielone w konkursie adresowanym do potencjalnych beneficjentów z terenu całej Wielkopolski. 46,1 miliona złotych to pieniądze przeznaczone na konkurs adresowany do samorządów z Obszarów Strategicznej Interwencji. I tak na projekty realizowane na terenie konińskiego OSI zaplanowano 38,1 mln zł, 6,4 mln zł zostanie rozdzielone na terenie leszczyńskiego OSI, 1,6 mln do przeznaczono do podziału na pilskim OSI.

Nie wszędzie inwestycje

- W przypadku obu konkursów można zgłaszać projekty dotyczące aglomeracji liczących od 2 do 10 tysięcy RLM - zwraca uwagę Hubert Zobel, dyrektor Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. - RLM, czyli Równoważna Liczba Mieszkańców, to wskaźnik określający ładunek zanieczyszczeń organicznych w ściekach ulegających biodegradacji - wyjaśnia dyrektor Zobel.

Z wykorzystaniem dotacji unijnej można realizować m.in. inwestycje dotyczące oczyszczalni ścieków. Dopuszczalna jest ich budowa, rozbudowa, a także modernizacja oraz przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem osadów ściekowych. Osady te mogą zostać użyte do wytwarzania ciepła lub energii elektrycznej. Jeśli jednak projekt będzie przewidywał takie rozwiązanie, powstałe w ten sposób ciepło lub prąd muszą zostać wykorzystane wyłącznie na potrzeby operatora.

Kolejny typ projektu to inwestycje w sieć kanalizacyjną. Na dotacje mogą liczyć przedsięwzięcia obejmujące budowę lub modernizację systemów kanalizacji zbiorczej (w tym rozdział sieci ogólnospławnej na sanitarną i deszczową). W ramach projektów można zbudować lub zmodernizować sieć wodociągową, ale tylko pod warunkiem, że jej budowa będzie uzupełnieniem realizacji zadań związanych z gospodarką wodno-ściekową, a koszt jej budowy nie będzie przekraczał 50 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu.

Dotacja na miarę

W przypadku każdego z projektów składanego w konkursie, jego minimalna wartość musi wynieść 500 tys. zł.

Maksymalny poziom dofinansowania to 85 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu. Jednak nie w każdym przypadku beneficjent będzie mógł liczyć na taką dotację.

- Dla projektów generujących dochód poziom dofinansowania obliczany jest w oparciu o zryczałtowaną stawkę dla sektora gospodarki wodnej - wyjaśnia Hubert Zobel. - To może spowodować, że faktycznie dofinansowanie będzie na niższym poziomie niż maksymalny.

Z kolei w przypadku projektów z Obszarów Strategicznej Interwencji maksymalną wartość dofinansowania określają Mandaty Terytorialne.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w II kwartale 2017 roku. Wszystkie inwestycje wybrane do dofinansowania będą musiały zostać zrealizowane do końca czerwca 2018 roku.

Monika Kaczyńska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.